موزه خلیج فارس در جزیره کیش گشایش می یابد

به گزارش خبرنگار ما، در نشست خبری که به همین منظور برگزار شده بود،منصور آزادکام مدیرعامل موسسه هنری «فرا»که مسئولیت بهره برداری ‌از این موزه برای مدت یکسال به این موسسه سپرده شده است، گفت:در جهان امروز نقش هنر در پرورش خلاقیت و ارتقای سلامت روانی بسیار پر رنگ است و رفتار انسان ها درهمه جای جهان به شدت تحت تاثیر هنر است رفتارهایی که در صورت تکرار می توانند قسمت مهمی از هویت یک جامعه را تشکیل دهند. در میان هنرها، گستردگی حوزه هنرهای تجسمی و مانا بودن آن باعث می شود که این شکل از هنر بتواند یکی از بهترین ابزار برای تاثیرگذاری غیر مستقیم و البته پایدار روی افراد یک جامعه باشد.
آزادکام که خود هنرمند نقاش است ، در ادامه سخنانش به موزه کیش پرداخت و گفت:مجموعه هنری و موزه خلیج فارس کیش که درجنوب غربی جزیره کیش و در بافت ت